تحقیق بانکداری

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
تحقیق بانکداری، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 57 صفحه می باشد


بخشی از متن:


نظام بانكداري مركزي با تاريخچه طولاني، رونـد تكـاملي قانونمنـدي را طـي كـرده است. اين نظام كه ابتدا بهمنظور تأمين مالي دولتهـا و يـك شـكل كـردن نظـام نـشر اسكناس، بهبود ترازپرداختها و محافظت از پول فلزي ايجاد شد، در روند تكاملي خـود صورت بانكداري را به خود گرفت. در اين حالت بود كه ذخيـره سيـستم بـانكي در ايـن بانكها متمركز شد و بانكهاي مركزي بهعنوان مرجع نهايي تـأمين نقـدينگي آخـرين قرضدهنده 1سيستم بانكي و مسئول حفظ سلامت نظام بانكي شدند. وظيفـة سياسـت پولي نيز زماني به وظايف بانكهاي مركزي افزوده شد كه سيستم پايه طـلا رهـا شـد و رشد حجم پول عامل اصلي تعيين كننده ارزش پول يا عامل تثبيـت قيمـتهـا معرفـي. شد در چنين شرايطي دولتها بهطور كلي اداره امـور پـولي خـود را تـا حـدود زيـادي براساس تصميمگيري تشخيص يا مصلحت انديشانه 2بر عهده گرفتند. در مورد ضابطه حاكم بر روابط دولتها و بانـكهـاي مركـزي، اكثـر صـاحبنظـران اقتصادي معتقدند كه نبايد بين دولت و بانك مركزي روابط نزديكي برقرار باشد. در واقع مصرف كننده پول بايد از دسترسي آسان به پول دور بماند.مطالعات انجام شده در سطح بينالمللي نشان ميدهد كه بانكهاي مركـزي پـس از جنگ جهاني ،دوم بهعنوان مركز تعيين و تنظيم نظامهاي جديد اقتصادي شناخته شدهاند، قانون اشتغال ايالات متحده امريكا در سال 1946و پيمان ماستريخت يا پيمان اتحاديه اروپا منعكس كننده اين موضوع است. در قانون اشتغال امريكا ثبات قيمتهـا، حـداكثر رشد اقتصادي، اشتغال كامل و تنظيم تراز پرداختها بهعنوان اهداف اصلي فـدرال رزرو تعيين شد و در معاهده ماستريخت نيز به روشني بر استقلال بانك مركزي اروپـا تأكيـد شده است

چكيده

در عصر حاضر نقش بانكهاي مركزي در امور اقتصادي در داخل و خارج از كشور از اهميت ويژهاي برخوردار شده است. اهميت مذكور به طور مستقيم مربوط به نقش فزاينده پول ملي و ارزش برابري آن با پولهاي خارجي و پيگيري هدف ثبات قيمتها است كه اسباب تكامل چشمگير بانكهاي مركزي را فراهم كرده است. استقلال عمل بانكهاي مركزي در زمينه اجراي سياستهاي پـولي، كـانون توجـه خـاص اقتصاددانان و عوامل اجرايي امور اقتصادي كشورها از دهه 1970ميلادي به بعد، در قالـب مطالعـات متعددي در زمينه برون رفت از تورم حاكم بر اقتصاد غرب بوده است. در ايران مشكل تورم و رشد بي- رويه حجم پول، اقتصاد را با چالشهاي زيادي روبهرو كرده است. از اين ،رو عملكرد سياستهاي پولي كشور و شناخت موضوعات پيراموني آن، همواره نظر صاحبنظران را به خود جلب كرده است. تحقيق حاضر در پنج بخش با هدف بررسي ابعاد نظري و تجربي استقلال بانك مركزي در كشورهاي جهـان و ارزيابي عملكرد استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي اين بانك در قالـب نظريههاي استقلال بانك مركزي تدوين شده است. در بخش اول ضمن ارائه روند شكلگيري انديـشه- هاي استقلال بانك مركزي، پرسش مهم تحقيق، اهميت و هدف تحقيـق از نظـر ضـرورت كـاراكردن سياست پولي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قلمرو زماني و محدوديتهاي تحقيق مطرح مـي- شود. بخش دوم تحقيق به بحث مباني نظري در زمينه استقلال بانك مركزي اختصاص دارد و در بخش سوم شاخصهاي استقلال بانك مركزي مبتني بر روش الكس كوكرمن و چگونگي محاسبه شاخصهاي كارايي سياست پولي مبتني بر روش گاي ديبلي و تحليل اجزاء پايه پولي )بخش منـابع پـولي( بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه ميشود. بخش چهارم شاخصهاي ذكر شده درباره بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايـران در قالـب جـدولهـا و نمودارها بههمراه تحليلهاي مرتبط با آنها ارائه ميشود. بخش پنجم تحقيق نيز به خلاصه و نتيجـه گيـري و پيشنهادات اختصاص دارد


این فایل شامل مباحث زیر می باشد:


چكيده


مقدمه


1-مباني نظري استقلال بانك مركزي و چارچوب سياست پولي


1-2مروري بر شاخصهاي استقلال و كارآيي بانك مركزي


2-1-2محاسبه شاخصهاي استقلال بانك مركزي )روش كوكرمن


10-2-2شاخصهاي قانوني بانك مركزي


10-2-3شاخص نرخ پايان دوره خدمت واقعي رئيس كل بانك مركزي


10-2-4كارايي سياست پولي


10-5-3نتايج برآورد شاخصهاي استقلال بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايـران و كارايي سياست پولي آن


10-3-1شاخصهاي استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


10-3-2سناريو :2دوره برنامه سوم توسعه 1379-83


10-3-1-3سناريو :3دوره برنامه سوم توسعه )


3-1-4سناريو :4دوره برنامه سوم توسعه (1379-83)


10-3-1-5متوسط شاخص استقلال بانك مركزي ج .ا. ا در سالهاي 1368-83


10-3-2نرخ دوره خدمت واقعي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

10-3-3مقايسه شاخصهاي قانوني استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با درجه استقلال بانكهاي مركزي منتخب در دهههاي 80و 90ميلادي


10-3-4مقايسه نرخ واقعي دوره رياست كلي بانك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايران با شاخص مذكور در كشورهاي منتخب در دهه 80ميلادي


10-3-5استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايـران و كـارايي سياسـت
پولي


10-3-6شكاف توليد و تورم در ايران طي 3برنامه توسعه منتج از نتايج مطالعه گاي ديبلي (19


10-3-7روش تحليل اجزاي پايه پولي )بخش منـابع( بـههمـراه شـاخصهـاي
استقلال بانك مركزي و تورم برنامههاي اول تا سوم توسعه )


-10-3-8نتايج بررسي كمي ارتباط بين شاخص اسـتقلال قـانوني بانـك مركـزي


جدول -3پ: نتايج برآورد سناريوهاي پيشنهادي شاخصهاي استقلال بانك مركزي ايران


منابع
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 432 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 57

حجم فایل:490 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ابتدا فایل را با استفاده از نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج سازید

  • محتوای فایل دانلودی:
    این فایل با فرمت Pdf و با حجم 57 صفحه می باشد